AIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES JŪNIJĀ

 

Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.  

/1 Tim.2:1-4/

Kā mūs aicina apustulis Pāvils, aizlūgsim “par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem kas ir augstā amatā”. Arī par jaunievēlēto prezidentu, kā mēs lūdzam par visiem kas ir augstā amatā, lai viņš dzīvotu un pildītu sava amata pienākumus saskaņā ar Dieva likumiem.

Aizlūgumi

Aizlūgsim par bērniem un viņu drošību, par apsardzību viņu ikdienas gaitās. Par gudrību vecākiem kā garīgi audzināt un palīdzēt saviem bērniem kļūt par dievbijīgiem  cilvēkiem. Aizlūgsim arī  par jauniešiem, absolventiem un tiem, kas izvēlas turpmāko studiju virzienu.

4.jūnijā  Trinitatis/ Trīsvienības svētku  svētdienā  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Kārli Puķīti, un viņa kalpošanu Priekules mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Priekules, Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzes.

11.jūnijā  Otrajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par palīgbīskapu  Uldi Gailīti, viņa kalpošanu diecēzē, Jelgavas Sv.Annas un Dalbes draudzēs.

18. jūnijā  Trešajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Ralfu Kokinu un viņa kalpošanu  Jelgavas Sv. Vienības draudzē.

25. jūnijā  Ceturtajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Mareku Ignatu un viņa kalpošanu Saldus Mārtiņa Lutera, Pampāļu, Lutriņu un Nīgrandes draudzēs.

Lasīt vairāk


Pievienojies Lutera Akadēmijas saimei arī Tu!

Lutera Akadēmija aicina interesentus pieteikties dalībai ATVĒRTO DURVJU DIENU pasākumā š.g. 27.maijā plkst.17.00, lai iepazītu piedāvātās teoloģijas studiju programmas.

Pasākumā iespējams piedalīties arī attālināti, iepriekš reģistrējoties dalībai https://ej.uz/reg_AD_LA.Reģistrētie dalībnieki saņems ZOOM saiti.

Plašāka informācija par studiju programmām aplūkojama ŠEIT

 


Sveiciens Debesbraukšanas dienā un uzaicinājums uz Novennas lūgšanu

Divi vīri baltās drēbēs sacīja (apustuļiem): “… Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam.” /Ap.d. 1;10-11/

Svētīgu Debesbraukšanas dienu! Šī diena ir īpaša diena, un šo notikumu mēs pieminam katru reizi, kad mēs dievkalpojumā apliecinām savu ticību ar kādu no Baznīcas ticības apliecības vārdiem. Piemēram, ar Nīkajas ticības apliecības vārdiem par Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu: “…uzkāpa debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos…”.  Mēs dzīvojam starp posmā – starp Jēzus uzkāpšanu debesīs un Viņa otrreizējo atnākšanu godībā. Dieva Dēls atnāca pirmo reizi šajā pasaulē, kad Viņš iemiesojās Jaunavas Marijas klēpī un piedzima Betlēmē. Otrreiz Viņš atnāks no debesīm savā apskaidrotā miesā līdzīgā veidā kā viņš uzkāpa debesīs 40.dienā pēc savas augšāmcelšanās. Tas, ka  Dievs Viņam ļāva uzkāpt, nozīmē, ka Jēzus bija piepildījis savu misiju, kādēļ Viņš pirmo reizi atnāca uz zemes – “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību…”. /Jņ. 3;16/ Tagad mēs esam aicināti dzīvot ticībā uz to, ko Viņš darījis mūsu dēļ, lai Viņš pie savas otrreizējās atnākšanas mūs uzņemtu pie sevis mūžīgi debesīs.

Lasīt vairākAIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES MAIJĀ

Maijā aizlūgsim: 

Par mūsu mātēm –  pateicībā par viņu mīlestību un rūpēm, lūdzam, dod viņām prieku un gandarījumu.

Par mūsu ģimenēm – uzturi, stiprini un sargā viņas ar mīlestības saitēm un Tavu klātbūtni.

Par mūsu Māti Baznīcu –  lai Dievs caur viņu turpina sniegt mums garīgo aprūpi.

7.maijā – Cantate/Lieldienu 5. svētdienā  – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Romanu Kurpnieku – Loginu un draudzēm, kurās viņš kalpo –  Apriķu, Aizputes, Pāvilostas Sv.Pāvila un Pētera un Sakaslejas draudzēm.

14.maijā  Rogate /Lieldienu 6. svētdienā  kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāvestu Robertu Otomeru un viņa kalpošanu Bauskas iecirknī, Vecumnieku mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Vecumnieku, Valles un Bārbeles draudzēm.

21.maijā  Exaudi /Lieldienu 7. svētdienā – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Jāni Saulīti un viņa kalpošanu Jaunpils, Džūkstes, Lestenes, Pūres un Dzirciema draudzēs.

Lasīt vairāk


Glika ozolu stādīšana Liepājā

Ceturtdien, 27.aprīlī Glika ozolu stādīšana Liepājā notiks trīs vietās – Zirgu salā pie “Dabas mājas”, Liepājas Oskara Kalpaka 15.vidusskolas iekšpagalmā un Raiņa parkā – iepretim Liepājas Lutera baznīcai.
Glika ozolu stādīšanas projekts uzsākts 2022.gadā, atzīmējot reformācijas 500 gadus Latvijā un Evaņģēliski luteriskās Baznīcas 100. dzimšanas dienu. Jaunie ozoli izaudzēti no pirmā Bībeles tulkotāja latviešu valodā – vācu mācītāja Ernsta Johana Glika (1652 – 1705) pirms vairāk kā 300 gadiem pie Alūksnes mācītājmuižas stādīto ozolu zīlēm. 15 kilogrami salasītās zīles 2016.gadā tika nodotas Latvijas valsts mežu Jelgavas kokaudzētavai un izaugušie jaunie ozolu stādi tiek stādīti visā Latvijā. Ozolus stāda gan pie baznīcām, draudžu mājām, gan sadarbībā ar vietējām pašvaldībām parkos, alejās, pie skolām un citās publiskās vietās ar vēlējumu – lai ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds līdz ar Ernsta Johana Glika tulkoto Bībeli.

Uz ozolu stādīšanas notikumiem Liepājā ir aicināts ikviens interesents. Plkst. 12:00 ar svinīgu svētbrīdi Glika ozols tiks stādīts Zirgu salā pie “Dabas mājas”.

Lasīt vairāk


Liepājas diecēzes Svētdienas skolu sadraudzības diena “Satikšanās un dalīšanās”

Sestdien, 2023. gada 6. maijā, Liepājā, notiks Liepājas diecēzes Svētdienas skolu sadraudzības diena – “Satikšanās un dalīšanās”.

Aicinām visus svinēt svētkus kopā ar mums, gan tās draudzes, kurās ir aktīvas Svētdienas skolas, gan arī tās, kurās kaut kādu iemeslu dēļ ir apstājies Svētdienas skolu darbs.
Šo svētku mērķis:
1. atkal satikšanās – ieraudzīt, cik mūsu ir daudz, cik katra Svētdienas skola, katra draudze ir savādāka, cik katrs bērns un jaunietis ir īpašs Jēzum.
2. dalīšanās – dalīšanās priekā, dalīšanās sadraudzībā, dalīšanās ar savām prasmēm radošajās darbnīcās.

Pieteikšanās:

Draudžu Svētdienas skolām: https://ej.uz/sadraudzibasdienagrupam

Individuāli: https://ej.uz/sadraudzibasdiena

Lasīt vairāk


Liepājas bīskapa vēstījums un apsveikums 2023.gada Lieldienās

 

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!

Cik patīkami ir to dzirdēt un varēt atsaukties – PATIESI AUGŠĀMCĒLIES! Ja tā atbildam, nozīmē, ka tie nav tikai vārdi bez realitātes, bet vārdi to burtiskā nozīmē. Lai Dievs dod, ka mēs no jauna šajos svētkos to jau piedzīvojām un piedzīvosim – ka Jēzus patiesi ir augšāmcēlies. Tāpēc mums ir dāvāti šie svētki, lai mūsu ticība uz Kristus augšāmcelšanos tiktu stiprināta. Varam arī sacīt, ka pārējie divi lielie Baznīcas svētki norāda uz Lieldienu nozīmīgumu.

Lasīt vairāk


Bīskapa uzruna mācītājiem Zaļajā Ceturtdienā

Zaļā Ceturtdiena, 2023

 Mīļie Liepājas diecēzes mācītāji!

Man ir prieks, ka esat sapulcējušies ap Dieva Vārdu un sakramentiem kopā ar savu bīskapu. Es ilgojos pēc šī dievkalpojuma, un priecājos katru reizi, kad man ir iespēja svinēt dievkalpojumu kopā ar jums katedrālē vai citā dievnamā. Kad Jēzus sapulcināja mācekļus, lai ar viņiem svinētu pirmo Svēto Vakarēdienu, arī minēts, ka Viņš bija ilgojies pēc tā. Kā Jēzum patīk redzēt savus mācekļus kopā, tā viņš ir apsolījis savu īpašo klātbūtni, kad esam sapulcēti Viņa vārdā, un savu īpašo klātbūtni caur Svētā Vakarēdiena sakramentu, un jūs ar savu priesterīgo kalpošanu to nodrošināt tur, kur esat sūtīti.

“Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū…” /Jņ 1:14/ Dieva Dēls iemiesojās, kļuva par mūsu augsto priesteri un par nevainīgo Dieva Jēru, kas tika upurēts mūsu dēļ. Tāpēc jāsludina Kristus! Dieva Dēla inkarnācija īpašā veidā kļūst klātesoša Svētā Vakarēdienā.  Kad svinam Svēto Vakarēdienu, maize un vīns kļūst par Kristus miesu un asinīm, caur tiem Viņš mājo īpašā veidā mūsu vidū un mūsos.

Lasīt vairāk


Klusās nedēļas un Lieldienu laika dievkalpojumi Liepājas diecēzes draudzēs 2023.gadā

BAUSKAS IECIRKNIS
Bārbeles 9.aprīlī plkst. 16:00 Plus koncerts
Bauskas draudze 6.aprīlī plkst. 18:30 Zaļā ceturtdiena
  7.aprīlī plkst. 10:00 Lielā piektdiena
  9.aprīlī plkst. 6:00 Kristus Augšāmcelšanās svētki
  9.aprīlī plkst. 10:00 Krīsus Augšāmcelšanās svētki
  10.aprīlī plkst. 10:00 Otrās lieldienas
  16.aprīlī plkst. 10:00 Baltā svētdiena
Budbergas Sv. Pāvila draudze 10.aprīlī plkst. 15:00 Lieldienas – Kristus augšamcelšanās svētki.
Salgales ev.lut.draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās ceturtdienas DK
  7.aprīlī plkst. 16:00 Lielās piektdienas DK
  9.aprīlī plkst. 8:00 Lieldienu DK
Valles 9.aprīlī plkst. 14:00 Pēc dievaklpojuma koncerts
Vecsaules ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 12:00  
Vecumnieku 6.aprīlī plkst. 19:00  
  7.aprīlī plkst. 10:00 Pēc dievkalpojuma krusta ceļš
  8.aprīlī plkst. 22:00  
  9.aprīlī plkst. 10:00  
GROBIŅAS IECIRKNIS
Aizputes evanģēliski luteriskā draudze 7.aprīlī plkst. 12:00 Aizputē Kalvenes ielā 38a
  9.aprīlī plkst. 8:00 Aizputē Kalvenes ielā 38a
  9.aprīlī plkst. 13:00 Valtaiķu baznīcā
Dunikas ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 14:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
Durbes 6.aprīlī plkst. 16:00 Lielās Ceturtdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 11:00 Kristus Ciešanu dievkalpojums ar krusta pagodināšanu
  9.aprīlī plkst. 9:00 Lieldienu rīta dievkalpojums
Gramzdas ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 15:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Grobiņas 6.aprīlī plkst. 18:00 Lielās ceturtdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 13:30 Krusta ceļš baznīcā
  7.aprīlī plkst. 15:00 Kristus ciešanu dievkalpojums ar krusta pagodināšanu
  8.aprīlī plkst. 23:00 Lieldienu nakts vigīlija ar kristībām, uguns un ūdens svētīšanu.
  9.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu rīta dievkalpojums
Jūrmalciema Nācaretes ev. lut. draudze 6.aprīlī plkst. 14:00  
  9.aprīlī plkst. 11:00  
Klosteres Sv.Pētera evanģēliski luteriskā draudze 9.aprīlī plkst. 11:00 Klosteres Sv.Pētera baznīcā
Krūtes-Bārtas ev.lut.draudze 7.aprīlī plkst. 14:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 14:00 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Liepājas Brāļu ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 14:00  
  9.aprīlī plkst. 14:00  
Liepājas Lutera ev.lut. draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 11:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 7:00 Lieldienu rīta dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 11:00 Kristus Augšamcelšanās svētku dievkalpojums
  16.aprīlī plkst. 11:00 Baltās svētdienas dievkalpojums
Liepājas Svētās Trīsvienības ev.lut.draudze 6.aprīlī plkst. 11:00 Viridum – Zaļā Ceturtdiena
        Eļļas svētīšanas un mācītāju ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums
  6.aprīlī plkst. 18:00 Viridum – Zaļā Ceturtdiena
        Draudzes svētku dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 10:00 Pasha – Lielā Piektdiena
        dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 17:00 Ekumēniskais “Krusta ceļš” no Liepājas Svētā Trīsvienības katedrāles līdz Sv.Jāzepa katedrālei
  8.aprīlī plkst. 21:30 Klusā Sestdiena – Lieldienu Vigīlija
  9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
        Lieldienu svētku dievkalpojums
  10.aprīlī plkst. 10:00  
Muitnieku ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 14:00  
  9.aprīlī plkst. 14:00  
Nīcas ev.lut.draudze 7.aprīlī plkst. 12:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 14:00 Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Pāvilostas sv.Pētera un Pāvila ev.lut. draudze 4.aprīlī plkst. 19:00 Dievkalpojums
  5.aprīlī plkst. 19:00 Dievkalpojums
  6.aprīlī plkst. 19:00 Viridum – Zaļā ceturtdiena
  6.aprīlī plkst. 19:00 Viridum – Zaļā ceturtdiena
  7.aprīlī plkst. 15:00 Pasha – Lielā piektdiena. Krusta godināšana 15:00 Sakaslejā
  8.aprīlī plkst. 21:00 Nakts vigīlija 21:00
  9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Rucavas ev.lut.draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļajā Ceturtdienā – Kunga pēdējo vakariņu dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
  7.aprīlī plkst. 11:00 Lielajā Piektdienā – Kunga Ciešanu dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 14:30 Krusta ceļš
  8.aprīlī plkst. 18:00 Lieldienu vigīlija (Kristību solījuma atjaunošana, Svētais Vakarēdiens)
  9.aprīlī plkst. 11:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
  10.aprīlī plkst. 11:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku otrajā dienā dievkalpojums bērniem (ar Svēto Vakarēdienu)
  16.aprīlī plkst. 11:00 Baltās svētdienas dievkalpojums ar Svēto Vakaredienu
Sakaslejas draudze 6.aprīlī plkst. 19:00 Viridum – Zaļā ceturtdiena Pāvilostā
  7.aprīlī plkst. 15:00 Pasha – Lielā piektdiena. Krusta godināšana.
  8.aprīlī plkst. 21:00 Nakts vigīlija Pāvilostā.
  9.aprīlī plkst. 7:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Ulmales – Labraga ev.-lut.draudze 9.aprīlī plkst. 12:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Ziemupes ev.-lut. draudze 9.aprīlī plkst. 10:00  Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
JELGAVAS IECIRKNIS
Annenieku ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 14:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Augstkalnes – Mežmuižas ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 16:15 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Bērzes ev.lut. draudze 10.aprīlī plkst. 10:00 Otro Lieldienu dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu
Bukaišu ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 14:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 14:00 Lieldienu dievkalpojums
Dalbes draudze 9.aprīlī plkst. 14:00 Lieldienu dievkalpojums
Dobeles ev. lut. draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 10:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  8.aprīlī plkst. 18:00 Vadīta iztēles lūgšana.
  9.aprīlī plkst. 10:00 Lieldienu dievkalpojums
Jelgavas Sv. Annas ev. lut. draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
  5.aprīlī plkst. 11:00 Mācītāju ordinācijas solījuma un eļļu iesvētīšanas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 11:00 Lelās Piektdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 12:30 Ekumēniskais Krusta ceļš pa Jelgavu. Sākums no mūsu dievnama.
  8.aprīlī plkst. 23:00 Nakts vigīlija ar katehūmenu kristībām.
  9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
  10.aprīlī plkst. 10:00 Otro Lieldienu dievkalpojums
Jelgavas Sv. Vienības ev. lut. draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu
  7.aprīlī plkst. 18:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 10:00 I Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu
Kalnamuižas ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 8:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Penkules ev.lut. draudze 9.aprīlī plkst. 10:00  
Vecauces ev.lut. draudze 7.aprīlī plkst. 18:00  
  9.aprīlī plkst. 11:00  
Zaļenieku (Zaļā) ev.lut.draudze 7.aprīlī plkst. 10:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
KANDAVAS IECIRKNIS
Ārlavas evaņģēliski luteriskā draudze 7.aprīlī plkst. 14:30 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 14:30 Dievkalpojums Kristus augšāmcelšanās svētkos
Kaltenes ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 16:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 8:00 Lieldienu dievkalpojums
Kandavas ev.lut.draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās cet.d/k.
  7.aprīlī plkst. 10:00 Lielās Piektd.d/k.
  9.aprīlī plkst. 10:00 Lieldienu d/k.
Ķurbes ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 12:00  Lieldienu dievkalpojums
Mērsraga ev .lut. draudze 7.aprīlī plkst. 14:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu dievkalpojums
Sabiles ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 13:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 13:00 Lieldienu dievkalpojums
Sātu ev.lut.dr. 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās Cet.d/k.
  7.aprīlī plkst. 11:00 Lielās Piektd.d/k.
  9.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu d/k.
Stendes ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 15:30 Lieldienu dievkalpojums
Strazdes ev. lut. draudze 9.aprīlī plkst. 8:00 Lieldienu dievkalpojums
Talsu evaņģēliski luteriskā draudze 6.aprīlī plkst. 18:30  
  7.aprīlī plkst. 10:00  
  9.aprīlī plkst. 6:00  
  9.aprīlī plkst. 10:00  
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 11:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  8.aprīlī plkst. 22:00 Lieldienu nakts dievkalpojums ar Tezē dziedājumiem
  9.aprīlī plkst. 11:00 Dievkalpojums Kristus augšāmcelšanās svētkos
Valdemārpils ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 10:00 Lielās Piektdienas meditatīvs dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Vānes ev. lut. draudze 9.aprīlī plkst. 13:00 Dievkalpojumu vadīs māc. V. Auziņš. Muzicēs vijolnieks E Ziņģe.
Vānes ev.lut.dr. 9.aprīlī plkst. 13:00 Lieldienu d/k.
Zemītes ev.lut.dr. 9.aprīlī plkst. 15:00 Lieldienu d/k.
KULDĪGAS IECIRKNIS
Blīdenes ev.lut. draudze 9.aprīlī plkst. 15:00  
Ēdoles ev.lut.draudze 10.aprīlī plkst. 11:00  
Gaiķu ev.lut. draudze 7.aprīlī plkst. 12:00  
  10.aprīlī plkst. 12:00  
Griezes 7.aprīlī plkst. 9:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  10.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu dievkalpojums
ĪVANDES.ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 11:00  
Kabiles draudze 9.aprīlī plkst. 10:00  
Kuldīgas Sv. Annas draudze 4.aprīlī plkst. 18:00  
  5.aprīlī plkst. 18:00  
  6.aprīlī plkst. 18:00  
  7.aprīlī plkst. 11:00 Svēto Rakstu lasījumi baznīcā, sākums 19.00 Lielās Piektdienas vakarā līdz Klusās Sestdienas 6.00 no rīta
  9.aprīlī plkst. 8:00 pēc dievkalpojuma sadraudzības mielasts draudzes namā. Visi laipni gaidīti!
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudze 5.aprīlī plkst. 18:00  
  6.aprīlī plkst. 18:00  
  7.aprīlī plkst. 18:00  
  8.aprīlī plkst. 18:00  
  9.aprīlī plkst. 7:00  
Lutriņu ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 7:00 Lieldienu dievkalpojums
Nīgrandes ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu dievkalpojums
Pampāļu ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 13:00  
Priedulas-Vadakstes draudze 9.aprīlī plkst. 14:00 Kristus augšāmcelšanās dvk
Rendas ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 12:00  
  9.aprīlī plkst. 10:00  
Saldus M. Lutera draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas dvk
  7.aprīlī plkst. 17:30 Lielās Piektdienas dvk ar krusta godināšanu
  9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās dvk
Saldus sv.Jāņa ev.lut. draudze 6.aprīlī plkst. 19:00  
  7.aprīlī plkst. 15:00  
  8.aprīlī plkst. 21:00  
  9.aprīlī plkst. 11:00  
  16.aprīlī plkst. 11:00  
Vārmes Sv. Miķeļa draudze 9.aprīlī plkst. 10:00  
PILTENES IECIRKNIS
Dundagas draudze 9.aprīlī plkst. 11:00 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
  8.aprīlī plkst. 18:00 Grēksūdzes svētbrīdis
  7.aprīlī plkst. 12:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 19:00 Zaļās ceturdienas dievkalpojums
Ģipkas draudze 9.aprīlī plkst. 12:45 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalojums
Kolkas draudze 9.aprīlī plkst. 9:00 Kristus augšāmcelsānās dievkalpojums
LANDZES DRAUDZE 10.aprīlī plkst. 12:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums Otrajās Lieldienās
MAZIRBES DRAUDZE 6.aprīlī plkst. 19:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 12:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  8.aprīlī plkst. 22:00 Lieldienu sagaidīšanas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 11:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
PILTENES DRAUDZE 9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Rindas draudze 7.aprīlī plkst. 18:00 Pasha – Lielā Piektdiena
  9.aprīlī plkst. 11:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Spāres ev.lut. draudze 9.aprīlī plkst. 10:00 Lieldienu Dievkalpojums
UŽAVAS DRAUDZE 9.aprīlī plkst. 13:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Ventspils ev.lut. draudze 6.aprīlī plkst. 18:00  
  7.aprīlī plkst. 10:00 Krusta ceļš
  7.aprīlī plkst. 15:00 Dievkalpojums
  8.aprīlī plkst. 18:00 Bikts svētbrīdis
  8.aprīlī plkst. 23:00 Lieldienu nakts dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 8:00 1.Lieldienu dievkalpojums
  10.aprīlī plkst. 10:00 2.Lieldienu dievkalpojums