2022. gada 29. aprīlī 

Mīļie Liepājas diecēzes locekļi!                                                            

Rakstu jums sakarā ar palīgbīskapa iecelšanu Liepājas diecēzē. Nepieciešamība un nodoms nav jauni un ir jums zināmi, tomēr ļaujiet vēlreiz uz šo procesu atskatīties. 

Jau atbildot uz jautājumiem Liepājas bīskapa vēlēšanās 2016. gadā, izteicu redzējumu par palīgbīskapa nepieciešamību Jelgavā. 

Kādi ir varbūtējie trūkumi Liepājas diecēzes līdzšinējā dzīvē un attīstībā?

Liepājas diecēze ir jauna un pirmais bīskaps ar savu komandu ir paveicis milzīgu pionieru darbu. No šī viedokļa nākamajam bīskapam būs vieglāk, jo nav jāsāk no jauna, bet jāturpina tas labais, kas ir iesākts un tas jau ir daudz. Tik daudz, ka vienam bīskapam to gandrīz nav iespējams izdarīt. Sarunā ar Liepājas diecēzes bīskapu tika arī atzīta nespēja izveidot ar visiem mācītājiem un draudzēm tādas attiecības, kādas būtu vēlamas. Tādējādi, ja bīskaps vēlas aktīvi vadīt un attīstīt diecēzi un grib būt iesaistīts mācītāju un draudzes dzīvē, vienam bīskapam diecēzes teritorija ir pa lielu un attālums no galvenā centra Liepājā līdz Zemgales austrumu robežai prasa pavadīt daudz laika ceļā. Piemēram, Romas katoļu baznīcai ir bīskaps uz vietas gan Liepājā, gan Jelgavā, un tas neveicina līdzsvaru savstarpējās attiecībās un vietējā sabiedrība.

Būtu gatavs aktīvi darboties, lai rastu risinājumu šai situācijai. Būtu gatavs virzīt modeli ar palīgbīskapu un Jelgavu, kā bāzi. Diecēze laikam nav pietiekami liela, lai to dalītu divās diecēzēs un, ar palīgbīskapa modeli, izveidotā vienotības sajūta Liepājas diecēzē netiktu pārtraukta. Administratīvi pietiktu ar vienu diecēzes kanceleju Liepājā. Finansiāli ir dažādi iespējami risinājumi, piemēram, ka ne tikai es būtu gatavs dot savu desmito tiesu palīgbīskapa nodrošinājumam. 

Attiecīgi pēc Sinodes, noteiktajā gadā laikā, iesniedzu priekšlikumu Satversmes grozījumam, kas dotu iespēju, vajadzības gadījumā, arī diecēzes bīskapam iecelt palīgbīskapu. Savu pamatojumu, grozījuma apspriešanas procesā, arī biju izklāstījis. 

Grozījumu nepieciešamības pamatojums 

Izmaiņas – lai ne tikai Arhibīskaps var iecelt palīgbīskapu, bet arī diecēzes bīskaps.

Grozījumi nepieciešami, lai būtu iespēja labāk pielāgoties situācijai, kurā, ja, piemēram, nav pietiekama pamata izveidot vēl vienu diecēzi, bet diecēzes aprūpe un attīstība pieprasa vairāk nekā vienu bīskapu, var veikt risinājumu ar palīgbīskapa palīdzību. Tas būtu labs vidusceļš. Piemēram, Liepājas diecēzē ar diviem izteiktiem 

centriem. Katrs no centriem  atrodas savā malā un ir arī Latvijas 3. un 4 . lielākās pilsētas teritorijā, kas aptver Kurzemi un Zemgali. 

Priekšlikums

Veikt grozījumus 99. pantā, izsakot tā 2. un 3. teikumu sekojošā redakcijā: “Bīskaps savā diecēzē var iecelt palīgbīskapu, kurš savu amatu veic bīskapa vadībā. Bīskapam atstājot amatu, kā arī viņa nāves gadījumā, palīgbīskaps atkāpjas no amata pienākuma pildīšanas.”

Savā pirmajā ziņojumā Sinodei 2021. gadā rakstīju:

Jau bīskapa vēlēšanu procesā minēju, ka Liepājas diecēzē ir vajadzīgs palīgbīskaps Jelgavā. Tādēļ gadu pēc ievēlēšanas, iesniedzu priekšlikumu LELB Satversmes grozījumam, kas tādu iespēju pavērtu. Aizvadītajos kalpošanas gados šī pārliecība vēl jo vairāk ir nostiprinājusies un uzskatu, ka ar to vajadzētu sākt, lai uzzinātu, vai ar to pietiktu, lai mēs varētu stiprināt mūsu Baznīcas pozīcijas šajā stratēģiskajā vietā vai arī jādomā par Liepājas diecēzes dalīšanu.  

Jelgavā, vēsturiskajā Kurzemes galvaspilsētā, 1574. gadā uzsāka Sv.Trīsvienības baznīcas mūra ēkas celtniecību. Baznīcu iesvētīja 1615. gadā un to uzskata par pasaulē pirmo jaunuzcelto baznīcu luterāņu draudzei! Domājot arī par šo vēsturisko aspektu, kas saista Zemgali ar luterānismu, manuprāt, Jelgavā tik ļoti nepieciešama LELB bīskapa patstāvīga klātbūtne uz vietas. Tāda ir Romas katoļu baznīcai ar Jelgavas diecēzi un kūriju, katedrāli un bīskapu Jelgavā, kā arī Latvijas pareizticīgajai baznīcai – Jelgavā rezidējošs palīgbīskaps. Saskarsmē ar pašvaldību, sabiedrību un ekumēniskajos kontaktos bieži vien ne uzreiz ir saprotams, kāpēc Liepājas bīskaps darbojas Jelgavā. Jelgava ir Zemgales centrs, Latvijas ceturtā lielākā pilsēta. Pats kā Sinodālis lēmu par to, lai Rīgas arhidiecēzi dalītu 3 diecēzēs. Šodien būtu lēmis par četrām. Tas ļautu arī izlīdzsvarot stāvokli, jo šobrīd LELB Liepājas diecēzes teritorijā atrodas divi Romas katoļu bīskapu sēdekļi. Aicinu sinodāļus atbalstīt Satversmes grozījumu, kas ļautu labāk pielāgot Baznīcas darbību aprakstītajai situācijai un dotu iespēju iecelt palīgbīskapu.  

Saņēmis Sinodes atbalstu, to ļoti novērtēju un varēju virzīties tālāk. Notiekot izmaiņām Jelgavas Sv. Annas Mācītāja kalpošanas vietas (MKV) garīdznieku sastāvā, meklēju iespēju nosūtīt MKV mācītāju, kas varētu arī būt galvenais kandidāts uz palīgbīskapa amatu, ņemot vērā arī to, ka tas saistītos ar Jelgavas prokatedrāles kalpošanu un Baznīcas līmeņa stiprināšanu Jelgavas pilsētā un tās apkartnē.

Uzrunāju vairākus kandidātus un Kuldīgas iecirkņa prāvests Uldis Gailītis atsaucās aicinājumam uzsākt kalpot Jelgavas Sv. Annas MKV 2019. gadā. U.Gailītis ir kalpojis kā prāvests Kuldīgas iecirknī astoņus gadus. Kopš 2021. gada janvāra, mans vietnieks Jelgavā. Esam sadarbojušies Izglītības nozarē un vēl joprojam kopīgi strādājam pie izglītības jautājumiem. Viņš ir arī viens no Virsvaldes prezidija locekļiem. Būdams kopā ar Uldi, esmu ieraudzījis viņa uzticību kalpošanā, lojalitāti un degsmi. Laiks, ko savā bīskapa kalpošanā, esmu pavadījis kopā ar viņu un pieredzētais, apstiprināja manu izvēli.

Iesākumā palīgbīskapa kalpošanu galvenokārt redzu saistītu tieši ar Jelgavu un prokatedrāles lomas nostiprināšanu pilsētā un diecēzē. Ir uzsākta dienesta dzīvokļa izveide teritorijā pie Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles un, pēc īpašuma pārdošanas Vecjelgavā, atbrīvojās līdzekļi, lai iekārtotu draudzes nama un dienesta dzīvokļa komplektu. 

Jau mācītāja Kaspara Kovoļova kalpošanas laikā draudze sāka nodrošināt arī otru kalpotāju, toreizējo evaņģēlistu Valdi Vircavu, kurš, pabeidzis studijas Lutera Akademijā, tika ordinēts un kļuva par draudzes otro mācītāju. Šobrīd Jelgavas Sv. Annas prokatedrālei ir piesaistīti divi garīdznieki, kas kalpo arī Dalbes, Sesavas un Kalnciema-Klīves draudzēs. 

Palīgbīskaps nebūtu atbrīvots no kalpošanas draudzēs, kā tas ir diecēzes bīskapa gadījumā, bet turpinātu kalpot kā prokatedrāles virsmācītājs, pārstāvot arī Baznīcas līmenī. Kopā ar mani, palīgbīskaps uz vietas turpinātu palīdzēt sagatavot jaunos garīdzniekus un atbalstīt esošos. Priecājos, ka šobrīd Jelgavas apkaimē mums ir jau trīs kandidāti uz diakona amatu. 

Prokatedrāle tāpāt kā katedrāle ir paredzēta būt par mājvietu ne tikai vietējai draudzei, bet arī diecēzes garīdzniekiem, kalpotājiem un apkārtnes locekļiem. Tas nozīmē, ka tās dievkalpojumos un lūgšanu dzīvē ir aicināta piedalīties visa diecēze.

Ir jau izveidojušās regulāras tikšanās un laba sadarbība ar pārējiem bīskapiem Jelgavā, esam vienojošies par lietām, ko varam kopīgi darīt un būt vienoti arī saziņā ar pilsētas vadību. Jau vairākkārt esam kopīgi tikušies ar pašvaldības pārstāvjiem. Šajās norisēs jau tagad U.Gailītis, kā mans vietnieks, aktīvi darbojas. Nākamā tikšanās reizē plānojam apspriest kapelānu dienesta izveidi Jelgavas slimnīcā. 

Pēc Sinodes lēmuma pagājušā gada augustā turpināju būt pārdomās un lūgšanās par palīgbīskapa iecelšanu un tiku stiprināts pārliecībā turpināt uzrunāt Jelgavas Sv. Annas draudzes virsmācītāju Uldi Gailīti šim amatam. To darīju un devu laiku arī viņam pārdomām un lūgšanām. Mums ir bijušas vairākas sarunas un esmu saņēmis viņa piekrišanu. Par to esmu informējis Bīskapu kolēģiju, kas arī ir devusi savu apstiprinājumu, kā arī esmu to pārrunājis ar katru mūsu diecēzes prāvestu atsevišķi, lai uzzinātu viņa viedokli, kā arī lai viņi var paust manu nodomu savā iecirknī.

Līdz šim neesmu saskāries vai saņēmis informāciju, kas būtu par iemeslu mainīt manu nodomu. Apzinos, ka palīgbīskapa iecelšana ir saistīta ar apustuļu amata pēctecību par ko arī esmu runājis ar kandidātu. Baltā Svētdienā, 24.aprilī parakstīju iecelšanas rakstu un devu to dievkalpojumā laikā virsmācītājam Uldim Gailītim Jelgavas Sv. Annas prokatedrālē un lūdzu LELB arhibīskapu viņu konsekrēt par bīskapu apustuliskā pēctecībā. 

Novēlu bīskapu electus Uldi un arī sevi jūsu aizlūgšanām! 

Paturot jūs savās lūgšanās novēlu jums svētīgu gaviļu laiku turpinājumu

+Hanss Martins