Dievkalpojumu video pārraides Klusajā nedēļā un Lieldienās

Krizmas iesvētīšanas un ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, 2019.gads

Krizmas iesvētīšanas un ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, 2019.gads

Laikā, kad esam ierobežoti un piesardzīgi gan pārvietojoties, gan apmeklējot dievnamus, tiek papildus piedāvātas dievkalpojumu video pārraides, tiešraides interneta vietnēs. 

Bīskapa Hansa Martina Jensona vadīto dievkalpojumu videopārraides no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles Klusās nedēļas un Lieldienu laikā būs pieejamas Liepājas diecēzes Facebook lapas kontā https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze/ sekojošos laikos (un arī pēc tam): 

5. aprīlī pl.10:00 – Pūpolsvētdiena, dievkalpojums/794. lpp.*,

Lasīt vairāk


Aicinājums vienoties vispasaules Mūsu Tēvs lūgšanā

25. marts – Marijas pasludināšanas diena. Eņģelis Gabriēls pasludināja mūsu Kunga mātei, ka viņai piedzims dēls Jēzus. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa, vienpiedzimušā Dēla godību.

Šajā dienā pāvests Francisks aicina visus kristiešus vienoties “Mūsu Tēvs” lūgšanā, lūdzot pandēmijas laikā Dieva palīdzību, aizsardzību un dziedināšanu mūsu zemei un visām zemēm. Aicinājumu atbalsta Eiropas Baznīcu konferences prezidents un daudzi mūsu partneri dažādās valstīs. Lai kur mēs katrs būsim pulksten 13:00 (vai citā iespējamā laikā), pievienosim arī savu balsi vispasaules lūgšanai!

Lasīt vairāk


Liepājas bīskapa vēstule diecēzes draudžu locekļiem

21.03.2020. A.D.
Dieva izredzētie, svētie un mīļotie Liepājas diecēzes locekļi!

Gribu uzrunāt jūs šajā epidēmijas laikā ar vārdiem no Ps. 91:1-3

Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, tas saka uz To Kungu: “Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!” Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra.

Pirmkārt, paļaujamies uz Dievu. Tā mēs vienmēr esam aicināti darīt, arī parastos laikos. Nelaimes, slimības, nāve var mūs skart katru dienu. Bet labā vēsts ir, ka pāri visam stāv Kristus mīlestība. Neskatoties uz apstākļiem, mēs varam vienmēr piedzīvot Dieva mīlestību, paļaujoties uz Kristus uzvaru pār nāvi. Kā apustulis Pāvils raksta vēstulē romiešiem:
Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas,
ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi,
ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības,
kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā! /Rom 8:38-39/

Lasīt vairāk


Latvijas evaņģēliski luteriskajām draudzēm par dievkalpojumiem ārkārtas stāvokļa laikā

Neba miroņi slavēs Kungu, ne tie, kas klusumā nokāpuši, – mēs esam tie, kas slavēs Kungu no šā brīža līdz mūžībai! (Ps. 115:17-18)

Valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. No tā cieš visi. Uzņēmumi tiek slēgti, kultūras un sporta pasākumi atcelti. Daudzu cilvēku mērķi un ieguldītais darbs sabrūk. Tas tiek darīts, lai aizsargātu mūsu veselību un nepieļautu, ka Latvijā atkārtojas Ķīnas un Itālijas traģēdija. Vai nestie upuri neizrādīsies velti, ir ļoti atkarīgs no tā, cik rūpīgi visi cilvēki ievēros sociālās distancēšanās pienākumu. Aicinājums palikt mājās ir pamatots. Laboratoriskie pētījumi liecina, ka, samazinot saskari, uz pusi, inficēto skaits mēneša laikā samazinās gandrīz 30 reižu. Samazinot kontaktus par trim ceturtdaļām – pat 160 reižu. Vai mēs, kristieši, saliedēsimies ar tautu un uzņemsimies nest savu daļu no kopīgā upura? To pavēl darīt Kunga Jēzus vārdi: “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu”. Tomēr, kā lai nepazaudē “Mīli Dievu ar sirdi un dvēseli, spēku un prātu”?

Lasīt vairāk


Vēstis no Tieslietu ministrijas

Informācija par reliģisko savienību (baznīcu) darbību ārkārtējās situācijas laikā

 2020. gada 17. martā, Tieslietu ministrijā notika sanāksme ar reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem, ar mērķi pārrunāt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to ieviestos ierobežojumus.

Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka arī krīzes laikā iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā aprūpe, ko sniedz reliģiskās organizācijas, tomēr tika uzsvērti arī nepieciešamie ierobežojošie un piesardzības pasākumi, ņemot vērā COVID-19 straujo izplatīšanos.

Sanāksmē tika panākta vienota izpratne par nepieciešamību ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, vienojoties par šādu rīcību Ministru kabineta š.g. 12.marta rīkojuma Nr.103 izpildē:

Lasīt vairāk


Bīskapu ziņojums draudzēm

“Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. (Rom 13:1)

Jēzus Kristus mīļotie brāļi, māsas un draudzes,

Mūsu tautai ir bijuši apspiestības laiki, kad ar šo apustuļa Pāvila norādījumu ir bijis grūti sadzīvot. Paldies Dievam, šodien tam varam paklausīt ar priecīgu sirdi, jo nupat izziņotie pulcēšanās ierobežojumi ir domāti mūsu veselības un dzīvības aizsargāšanai.

Izskanējusī informācija ir nedaudz neskaidri formulēta, taču apspriežoties bīskapu starpā un ar diecēžu kapituliem, pēc labākās apziņas, esam nonākuši pie šāda skaidrojuma:

1) Sākot no sestdienas, 14. marta plkst 23:00 un līdz Lieldienām dievkalpojumi ir atceļami. Mācītājiem jāpadomā, kā šajā laikā draudžu locekļiem palīdzēt kopt viņu ticības dzīvi.

Lasīt vairāk


Aicinājums uz aizlūgšanu

Saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību, Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons aicina uz aizlūgšanu:

1.Kā varam lūgt COVID-19 izplatības laikā (publicēts Arhibīskapa Jāņa Vanaga Facebook lapā)

Savās lūgšanās:
Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi.. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Kopā ar citiem:
Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa izplatību. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!

Lasīt vairāk


Bīskapu kolēģijas norādījumi pandēmijas apstākļos

Kunga Jēzus mīļotajiem brāļiem māsām un draudzēm!

Visā pasaulē plešas plašumā epidēmija un katru dienu mūs sasniedz vēstis par saslimšanas un diemžēl arī nāves gadījumiem. Cilvēki ir noraizējušies par savu veselību, darbu un iztiku. Pārtraukumi ierastajā dzīves ritumā uzliek negaidītas nastas. Tomēr atcerēsimies, ka “Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un savaldības garu.” (2.Tim 1:7) Lai spēka un mīlestības gars izpaužas pastiprinātā lūgšanā pēc Dieva apsardzības un aizlūgšanās par līdzcilvēkiem, pieminot arī reģionus, kurus sērga ir skārusi vissmagāk. Īpaši lūgsim par kristiešiem šajos apgabalos. Savaldības gars lai izpaužas apdomībā, pašdisciplīnā, un gatavībā palīdzēt, kā arī mainīt savu ikdienu un ieradumus, lai iespēju robežās pasargātu sevi un citus.

11. marta mācītāju konferencē apspriedām, kā jaunā situācija ietekmē mūsu baznīcas un draudžu dzīvi.
Ņemot vērā pārrunāto, Bīskapu kolēģija nosaka minimālās piesardzības vadlīnijas:
1) Visiem jāseko līdzi atbildīgo iestāžu un dienestu norādījumiem un tie apzinīgi jāizpilda.
2) Ir atceļamas sapulces, kuras nav absolūti nepieciešamas. Pēc iespējas jāizmanto citi saziņas līdzekļi – telefons, internets. Ar Bīskapu kolēģijas lēmumu tiek atceltas paredzētās diecēžu sapulces.

Lasīt vairāk


Sākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību (18.-25.janvāris)

2020.gada Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību materiālus sagatavojuši Maltas un Gozo kristieši, kuri, lai iedvesmotu mūs uz lūgšanu, pārdomām izraudzījušies fragmentus no Apustuļu darbu vēstules 27. un 28. nodaļas, tas ir, stāstījumu par to, kā kuģis, ar kuru tiek vesti ieslodzītie, viņu vidū – apustulis Pāvils, trakojot vētrai, cieš avāriju un ļaudis, kas uz tā atrodas, nonāk Maltas salā. Katru gadu Maltas kristieši, pilni pateicības, piemin šo notikumu, jo ar to šajā salā aizsākās kristīgā ticība.

Attēla vietne: https://www.irishchurches.org/

Attēla vietne: https://www.irishchurches.org/

Viesmīlība nav tikai kristiešiem raksturīgs tikums – tie, kas uzņem nelaimē nonākušo Pāvilu un viņa ceļabiedrus, ar savu viesmīlību pirmām kārtām apliecina cilvēcību. Šajā nedēļā būsim arī mēs viesmīlīgi namatēvi un namamātes, veicinot vienotību, kas ir Kristus dāvana Baznīcai.

Lasīt vairāk


Mūžībā aizsaukts mācītājs Alfreds Ēvalds Bērziņš

Bet tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas Viņu bīstas,

un Viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas Viņa Derību sargā,

neaizmirst Viņa Baušļus un cenšas tos pildīt. /Ps. 103:17-18/

21. decembra rītā 93 gadu vecumā mūžībā aizsaukts

mācītājs ALFREDS ĒVALDS BĒRZIŅŠ

(10.10.1926. – 21.12.2019.)

ordinēts 1989. gada 5. martā

emeritūrā kopš 2010. gada 1. jūnija

Lasīt vairāk