Novembrī pateiksimies par diecēzes 15 gadu pastāvēšanu un izlūgsimies Dieva svētību turpmākajā kalpošanā. Aizlūgsim arī par draudžu diakonijas darba veicējiem – stiprinājumu un iedrošinājumu kalpošanā.

6. novembrī/ 22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, mācītājiem emeritus – Valdi Bercu, Raivo Bitenieku, Arti Burovu un palīgmācītāju emeritus Railviju Rozīti.

13. novembrī/ 23. svētdiena pēc Vasarsvētkiem kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  māc. Ati Grīnbergu un viņa kalpošanu Liepājas Sv.Annas, Ziemupes, Ulmales – Labraga, Vērgales draudzēs un Liepājas cietuma kapelāna amatā.

20. novembrī/ Mūžības svētdiena –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mūžībā aizsauktajiem brāļiem un māsām Kristū, īpaši par Liepājas diecēzes garīdzniekiem un viņu ģimeņu locekļiem,  kas ir aizsaukti mūžībā. Kungs, savu mieru viņiem dodi, lai mūžīga gaisma viņus apspīd!

27. novembrī/ Adventa pirmā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  māc. Ralfu Kokinu un viņa kalpošanu Jelgavas Sv.Vienības draudzē.

 

6. novembrī – 22. svētdienas pēc Vasarsvētkiem  dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

13. novembrī – 23. svētdienas pēc Vasarsvētkiem LELB Ārkārtes 29. Sinodes dievkalpojuma (no 29.oktobra) ieraksts plkst. 12:00, no Rīgas Doma (www.ltv.lsm.lv)

20. novembrī – Mūžības svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

27. novembrī – Adventa 1. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)