Divi vīri baltās drēbēs sacīja (apustuļiem): “… Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam.” /Ap.d. 1;10-11/

Svētīgu Debesbraukšanas dienu! Šī diena ir īpaša diena, un šo notikumu mēs pieminam katru reizi, kad mēs dievkalpojumā apliecinām savu ticību ar kādu no Baznīcas ticības apliecības vārdiem. Piemēram, ar Nīkajas ticības apliecības vārdiem par Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu: “…uzkāpa debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos…”.  Mēs dzīvojam starp posmā – starp Jēzus uzkāpšanu debesīs un Viņa otrreizējo atnākšanu godībā. Dieva Dēls atnāca pirmo reizi šajā pasaulē, kad Viņš iemiesojās Jaunavas Marijas klēpī un piedzima Betlēmē. Otrreiz Viņš atnāks no debesīm savā apskaidrotā miesā līdzīgā veidā kā viņš uzkāpa debesīs 40.dienā pēc savas augšāmcelšanās. Tas, ka  Dievs Viņam ļāva uzkāpt, nozīmē, ka Jēzus bija piepildījis savu misiju, kādēļ Viņš pirmo reizi atnāca uz zemes – “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību…”. /Jņ. 3;16/ Tagad mēs esam aicināti dzīvot ticībā uz to, ko Viņš darījis mūsu dēļ, lai Viņš pie savas otrreizējās atnākšanas mūs uzņemtu pie sevis mūžīgi debesīs.

Dienas starp Debesbraukšanas dienu un Vasarsvētkiem arī ir īpašas. Šīs deviņas dienas bija īpašas apustuļiem un tiem, kas bija sapulcēti ap viņiem. Viņi tās pavadīja kopā, vienā vietā, lūgšanās. Viņi turējās pie apsolījuma: „Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.” /Mt. 18:19/. No vienprātības lūgšanā izauga viss pārējais. Aicinu, ka mēs arī šo laiku izdzīvotu kā īpašu lūgšanas laiku. Tādēļ ir izstrādāta īpaša lūgšanas kārtība – Novennas lūgšana (nosaukums saistīts ar latīņu vārdu, kas apzīmē skaitli “deviņi”). Tur ir  lasījumi un tēmas 9 dienām, par ko mēs vienoti varam lūgt, un šis materiāls visu laiku atrodas mūsu mājaslapā (Novenna un tās lūgšanas kārtība | Liepājas diecēze (liepajasdieceze.lv)). Izmantojiet šo lūgšanas materiālu individuāli vai kopā draudzē.

Mēs varam lasīt Apustuļu darbu grāmatā 1:12-26 kā apustuļi caur lūgšanu šīs deviņas dienas tika vadīti, lai saprastu kā dzīvot tālāk. Lai Dievs dod, ka mēs arī piedzīvotu Viņa īpašo vadību caur mūsu kopīgo lūgšanu!

Svētīgu Novennas lūgšanas laiku,

+Hanss Martins

*18.maijā plkst.18:00 – Debesbraukšanas dienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze