Jēzus saka: „Kas bauda Manu miesu un dzer Manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un Es to uzcelšu pastarā dienā.”  /Jņ.6:54/  

Kas ir Svētais Vakarēdiens?

Svēto Vakarēdienu iestādīja mūsu Kungs Jēzus Kristus. Tajā, līdz ar maizi un vīnu, mēs saņemam Jēzus Kristus patieso miesu un asinis (Mt.26:26-28; Mk.14:22-24; Lk.22:19-20).
Svētais Vakarēdiens ir neatņemama ticības dzīves sastāvdaļa. Jēzus saka: “Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs neēdat Cilvēka Dēla miesu un nedzerat Viņa asinis, jums dzīvības nav sevī.” /Jņ 6:53/

Ko Svētais Vakarēdiens dod?

Jēzus Kristus Svētajā Vakarēdienā mums sniedz grēku piedošanu, dzīvību un svētlaimi. Kā ķīla tam ir Viņa patiesā miesa un asinis, ko Viņš ir upurējis par katru no mums, tā samaksādams mūsu grēku parādu.
Un Viņš (Jēzus) ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem, un sacīja: “Dzeriet visi no tā.Jo tās ir Manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai.”” /Mat.26:27-28/  
Svētais Vakarēdiens nozīmes ziņā pielīdzināms Kristībai. Caur Kristību mūsos iedegas ticība un Svētā Gara dotais mantojums, caur Svētā Mielasta saņemšanu tie pieaug un nostiprinās.

Kā sevi sagatavot Svētā Vakarēdiena saņemšanai?

Atbildi sev uz sekojošiem jautājumiem:

  • Vai es atzīstos, ka esmu savu grēku dēļ nopelnījis Dieva sodu?
  • Vai es ticu, ka Dievs ir man žēlīgs Kristus dēļ un apliecina to man Vakarēdienā ar Sava Dēla patieso miesu un asinīm?
  • Vai man ir nopietns lēmums un griba ar Dieva žēlastības palīdzību atstāt savus grēkus un labot savu dzīvi?

Ja atbilde uz šiem jautājumiem ir „jā”, tu vari saņemt Svēto Vakarēdienu. Ja atbilde uz kādu no šiem jautājumiem ir „nē”, pārrunā to ar mācītāju.

Cik bieži Svētais Vakarēdiens jāsaņem?

Kristiešiem jābauda Svētais Vakarēdiens bieži un daudzkārtīgi līdz Kristus atkal atnākšanai.
Jēzus saka: „Kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā.”/Jņ 6:56/ Jo biežāk mēs saņemam Svēto Vakarēdienu, jo vairāk mēs varam piedzīvot Viņa tuvumu un pieaugt Viņa mīlestībā.

Kur var saņemt Svēto Vakarēdienu?  
Svēto Vakarēdienu saņem baznīcā dievkalpojuma laikā. Ja nav iespējams tikt uz baznīcu veselības vai kādu citu iemeslu dēļ, mācītāju var aicināt uz mājām, pansionātu vai slimnīcu.

Kas nedrīkst saņemt Svēto Vakarēdienu?

  • ‍Tie, kuri nav kristīti un iesvētīti Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes locekļi;
  • Atklāti Dieva noliedzēji un tie, kas nenožēlo grēkus.

Svētie Raksti nopietni brīdina par necienīgu Svētā Vakarēdiena saņemšanu: Tad nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer Tā Kunga biķeri, tas būs noziedzies pret Tā Kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo, kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir Tā Kunga miesu. /1.Kor.11:27-29/ 

‍   Mīti par Svēto Vakarēdienu

  • ‍  Tie, kas ir grēkojuši, nedrīkst saņemt Svēto Vakarēdienu. Nepareizi! 

Jēzus saka: „Ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem.” /Mat.9:19/ Grēcinieki, kuri nožēlo savus grēkus, Svētajā Vakarēdienā saņem grēku piedošanu un tiek stiprināti ticībā.

  • Svētais Vakarēdiens ir simbolisks piemiņas mielasts. Nepareizi! 

Jēzus Kristus saka: „Tā ir mana miesa….Tās ir manas asinis…” /Mat.26:26-28/ Tie, kas to noliedz, stāv uz maldīgas ticības pamata.

  • Par Svēto Vakarēdienu ir jāmaksā. Nepareizi! 

Tā ir žēlastības dāvana, un dāvanas tiek dotas par brīvu. 

  • Svētais Vakarēdiens ir miršanas mielasts. Nepareizi! 

Jēzus saka: ”Es esmu dzīvības maize…” /Jņ.6:35/ Svētajā Vakarēdienā mēs saņemam Dzīvības Kungu. Ir piedzīvoti gadījumi, kad pie Svētā Vakarēdiena notiek arī miesas dziedināšana.

Ja jums rodas jautājumi par Svēto Vakarēdienu vai citiem ticības dzīves jautājumiem, pārrunājiet tos ar mācītājiem!