Kas ir laulība?

Laulība ir Dieva nolikts cilvēku attiecību modelis dzīves garumā starp vīrieti un sievieti, kas balstīts savstarpējā mīlestībā. Kristīgā laulība tiek pamatota 1 Mozus 1: 27-28 un 2:18-24

„Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja. Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: “Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.””
„Un Dievs Tas Kungs sacīja: “Nav labi cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam.” …Un cilvēks nosauca vārdā visus lopus, visus putnus gaisā un visus lauka zvērus, bet viņš neatrada palīga, kas viņam atbilstu. Un Dievs Tas Kungs lika cietam miegam nākt pār cilvēku; un tas aizmiga, un Viņš izņēma vienu no viņa ribām, aizpildīdams vietu ar miesu. Šo ribu, ko Viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs Tas Kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka. Tad cilvēks sacīja: “Šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas! Un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.”

  Šajās Rakstu vietās redzami vairāki principi, kas ir būtiski laulībā:

 • Laulības iedibinātājs ir Dievs, un tikai ar Viņa svētību laulība var piepildīt savus patiesos mērķus.
 • Laulība ir Dieva dotais konteksts, lai piedzīvotu šai pasaulē lielāko fizisko, emocionālo un garīgo tuvību ar otru cilvēku un radītu bērnus. Tā ir Dieva atbilde vientulībai.
 • Pēc laulībām primārā atbildība laulātajiem ir Dieva un vienam otra priekšā. Lai jaunā ģimene veidotos sekmīgi, laulātajiem ir jāspēj atzīt, ka viņu attiecībās ir primārās pār attiecībām ar vecākiem, brāļiem, māsām, draugiem, darbu un vaļaspriekiem. Tas nenozīmē, ka jāaizmirst citi cilvēki vai personīgā izaugsme, bet gan to, ka jārēķinās vienam ar otra un kopīgajām vajadzībām.

Jautājumi, kas būtu jāpārrunā pirms laulībām 

Bieži pirmslaulību periodā cilvēki koncentrējās uz pozitīvo viens otrā un aizmirst pārrunāt būtiskus jautājumus par turpmāko kopdzīvi, kas, ja paliek neievēroti, var radīt vilšanos. Iesakām veltīt laiku, lai uzdotu un atbildētu viens otram uz sekojošiem jautājumiem. Atcerieties, ka jūsu atbildes noteikti atšķirsies! Šīs atšķirības pašas par sevi nav tik būtiskas kā tas, kā jūs ar tām tiksiet galā. Pēc pārrunām savā starpā ieteicams satikties ar mācītāju un pārrunāt jūsu sarunu.

Darbs un nauda 

 • Kādu darbu darām tu sevi redzi pēc 10 gadiem? Kādus darbus tu esi strādājis pagātnē?
 • Vai tu bieži strādā virsstundas? Kā tu justos, ja es strādātu virsstundas?
 • Cik daudz naudas tev būs nepieciešams personīgiem izdevumiem? Ja mēs nevarēsim vienoties par kādu pirkumu, kā mēs to atrisināsim? Cik lielā mērā mēs viens otram atskaitīsimies par saviem izdevumiem?
 • Kas maksās rēķinus?
 • Vai tu uzskati, ka vienam no mums jābūt galvenajam naudas pelnītājam? Kuram?
 • Kādus ar mājas uzturēšanu un bērnu audzināšanu saistītos pienākumus tu uzskatītu par saviem?
 • Cik, pēc tavām domām, mums būtu jāziedo baznīcai un citiem labdarības mērķiem?

Bērni

 • Kā tev patīk bērni? Cik bērnus tu gribētu? Kad tu gribētu pirmo bērnu? Kādu atbildību tu uzņemsies rūpēs par bērnu?
 • Kā tu justos, ja mums nevarētu būt bērni? Ko tu domā par adopciju?
 • Kā bērni jāaudzina? Kā tu tiki audzināts? Kādas bērnu disciplinēšanas metodes tev ir pieņemamas?
 • Vai primārās attiecības ģimenē ir ar bērniem vai laulāto draugu?

Attiecības ar draugiem un atpūta

 • Cik daudz laika tu vēlēsies pavadīt ar draugiem? Kā tu jutīsies par to, ka es pavadu laiku ar draugiem? Ko tu domā par pretējā dzimuma draugiem?
 • Kādi ir tavi hobiji? Cik daudz laika tu tiem veltīsi?
 • Kādos tavos hobijos tu vēlētos lai es iesaistos?
 • Kā un cik bieži tu gribētu lai mēs atpūšamies kā ģimene? Kā pāris?

Vecāki un ģimene

 • Kādas ir tavas attiecības ar taviem vecākiem? Cik bieži jūs kontaktējaties?
 • Kas tev patīk un nepatīk manos vecākos?
 • Cik tuvas attiecības valdīja tavā ģimenē? Kādas bija attiecības starp taviem vecākiem? Kas bija dominējošā persona tavā ģimenē? Kam bija visvairāk vara? Ko tu uzskati par dominējošo personu mūsu attiecībās?
 • Cik daudz laika tev nepieciešams būt vienatnē ar sevi?

Intīmās attiecības

 • Kādas ir tava seksuālā pieredze?
 • Kādas ir tavas vajadzības pēc fiziskas tuvības?
 • Vai tev ir kādas raizes saistībā ar seksu?

Jūtas pret partneri

 • Ja tu varētu izmainīt vienu lietu manī, kas tā būtu?
 • Kā (nosauc konkrētus veidus) es varu tev likt justies mīlētam?
 • Vai ir kas tāds, ko es daru, kas tev liek justies nemīlētam? Kas?
 • Vai tev liekas, ka es ātri kļūstu greizsirdīgs? Kā tu tiksi galā ar manu greizsirdību?
 • Ja mums radīsies problēmas, vai tu piekritīsi meklēt psihologa vai mācītāja palīdzību?

Garīgā dzīve kopā

 • Ko tev nozīmē tava ticība? Ko tu domā par Dievu, pēcnāves dzīvi, Jēzu, baznīcu un draudzi?
 • Cik bieži tu apmeklē dievkalpojumus? Vai tu domā, ka pēc laulībām mums tie jāapmeklē kopā?
 • Vai tu lūdz un lasi Bībeli? Cik bieži? Vai tu vēlētos lai mēs to darām kopīgi pēc laulībām?
 • Vai tu apmeklē citus pasākumus draudzē bez dievkalpojumiem? Esi iesaistīts kalpošanā? Cik lielā mērā?
 • Ja jūs esat no dažādām konfesijām, kurā konfesijā būs jūsu garīgās mājas kā ģimenei?

Laulību ceremonija

Laulības noslēgšana ietver sevī Dieva svētības izlūgšanu un solījumu Dieva un cilvēku priekšā veidot kopdzīvi, kā arī laulības juridisku noslēgšanu saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu.

Kas ir vedēji?

Vedēju uzdevums ir būt par lieciniekiem laulāto solījumam likuma priekšā un būt par atbalstu un aizlūdzējiem pāra turpmākajā kopdzīvē.