Diecēzes bīskaps ir diecēzes garīgais vadītājs, kurš apustuliskā pēctecībā ar roku uzlikšanu saskaņā ar LELB kārtību ir saņēmis uzdevumu un pilnvaru simbolizēt, sargāt un uzturēt apustuliskās ticības pēctecību un LELB vienību, kā arī kalpot misijas uzdevuma turpināšanai un salīdzināšanas amata tālāknodošanai.

Diecēzes bīskaps ir savas diecēzes mācītāju garīgais vadītājs, dvēseļkopējs un gans.

Diecēzes bīskapa neatņemamās tiesības un uzdevums ir rūpēties par LELB vienību, pieaugšanu ticībā un mīlestībā, lai diecēzes draudzēs saskaņā ar LELB mācību skaidri tiktu pasludināts Evaņģēlijs un pareizi pārvaldīti Sakramenti; uzturēt LELB dzīves apustuliskumu savā diecēzē, noraidīt maldu mācības.

Kopš 2016. gada 6. augusta Liepājas bīskapa amatā ir konsekrēts Hanss Martins Jensons. Bīskapa svinīgā ienākšana katedrālē notika 2016. gada 1. oktobrī.

  • Dzimis 1968. gada 11. jūlijā Zviedrijā.

  • Ordinēts 2003. gada 9. jūnijā Rīgas Domā. 1994. gadā absolvējis Lundas Universitātes Teoloģijas fakultāti.

  • Kalpojis Bātes-Vaiņodes, Bunkas, Cesvaines, Embūtes, Priekules, Liezēres un Madonas draudzēs.

  • 2007. – 2008. gadam LELB revidents.

  • 2008. – 2010. gadam Finanšu nozares vadītājs.

  • 2010. gadā ievēlēts par Madonas iecirkņa prāvestu.

  • 2014. gadā ievēlēts par Lutera Akadēmijas Senāta priekšsēdētāju.LELB Izglītības nozares vadītājs.

  • 2016. gadā ieguva Latvijas pilsonību.
  • Precējies.

Liepājas diecēzi no 2007. – 2016. gadam pārraudzīja Liepājas bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.

Dzimis 1949. gada 10. aprīlī, Rīgā

Augstāko teloloģisko izglītību ieguvis Starptautiskajā korespondences institūtā (ICI), Irvingā, ASV. Pirms tam studējis medicīnu – četrus gadus Rīgas Medicīnas institūtā un  divus gadus Ķelnes universitātē.

1976. gadā kopā ar ģimeni bija spiests no latvijas izbraukt uz Vāciju. No 1979. gada    strādājis par žurnālistu Radio “Brīvā Eiropa” Minhenē, 1995. gadā pārcelts uz Prāgu.  1995. gada 21. augustā LELBĀL arhibīskaps E. E. Rozītis ordinē par diakonu, sāk kalpot  Prāgas ev. lut. draudzē. Ordinēts par mācītāju 2001. gadā. 2004. gadā atgriezies Latvijā un  pēc LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga aicinājuma kļuvis par arhibīskapa vietnieku, veidojot LELB sabiedriskās attiecības un informācijas aprites sistēmu Baznīcā. Pārstāvējis Baznīcu attiecībās ar valsti un dažādām organizācijām. Par bīskapu konsekrēts 2007. gada 13. oktobrī, dievkalpojums bīskapa ienākšanai katedrālē notika 2007. gada 1. decembrī.

Ģimenē ir 3 bērni.